ข่าว : ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

รายละเอียด  : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
     
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายความว่า ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
     
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     
เจ้าของทรัพย์สิน
     
เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่เสียภาษี
     
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
     
เมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) แล้วต้องไปชำระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
     
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     
ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี
     
ค่าภาษีค้างชำระ
     
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินถือเป็นค่าภาษีค้างชำระ ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
     
ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพันกำหนดเวลาให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
     
ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
     
ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
     
ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
     
ภาษีป้าย
     
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
     
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย
     
เจ้าของป้าย
     
ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่
     
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
     
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี
     
อัตราภาษีป้าย
     
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท/500 ตาราเซนติเมตร
     
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนดับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร
     
(3) ป้ายดังต่อไปนี้
     
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
     
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
     
คิดอัตรา 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร
     
*** ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
     
เงินเพิ่ม
     
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 10 % ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
     
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
     
ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
     
ภาษีบำรุงท้องที่
     
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย
     
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
     
เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี) และให้ใช้เป็นการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับในปีต่อไปจนครบเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
     
ผู้มีหน้าเสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
     
เงินเพิ่ม
     
ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
     
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
     
ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด (เดือนเมษายน) ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี (2% ต่อเดือน) ของจำนวนที่ต้องเสียภาษีบำรุงที่
     
ผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลควนโพธิ์ ประกาศเมื่อ :