ข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด  : เชิญชวนให้ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุญาต/อนุมัติตามระเบียบราชหรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา เป็นต้น เข้าร่วมตอบแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้ช่องทาง URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/bluk84 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏ ตามข่าวประชาสัมพันธ์
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ประกาศเมื่อ :